Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

TAKIME INFORMUESE NЁ GJILAN DHE FERIZAJ

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët, sepse ndërmjetësimi:

  • ju ofron një zgjidhje shumë më të shpejtë, më pak të kushtueshme dhe më transparente;
  • ju jep mundësinë për të vendosur vetë për kushtet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve pa ndikim dhe jo nga gjyqtari dhe avokati;
  • normalizon dhe përmirëson marrëdhëniet midis palëve dhe krijon premisa për vazhdimin e së ardhmes duke pasur dhe ruajtjen e marrëdhënieve me palën tjetër;
  • është i suksesshëm deri në 90% të rasteve;
  • shmang formalitetet e një gjykimi;
  • për mosmarrëveshjet që mund të ndërmjetësohen, ju nuk keni nevojë t’i drejtoheni paraprakisht gjykatës. Kështu, shmangni pritjet në gjykata dhe lehtësoni punën e gjykatave;
  • marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit përbën titull ekzekutiv/përmbarimor. “Titulli ekzekutiv” është dokument në bazë të cilit fillohet procedura e ekzekutimit; kjo nënkupton se nëse marrëveshja është arritur, ju nuk keni nevojë të shkoni në gjykatë për ta përmbaruar atë.
  • palët mund të heqin dorë në çdo kohë nga zgjidhja e mosmarrëveshjes përmes ndërmjetësimit dhe të ndjekin procedurat gjyqësore.