Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Aktet Nënligjore

Këtu mund tё gjeni aktet nёnligjore të ndёrmjetёsimit nё Kosovё

Udhëzim Administrativ MD-Nr 06/2019 për Trajnimin dhe Certifikimin e Ndërmjetësuesve

Udhëzim Administrativ MD-Nr 05/2019 për Regjistrin e Ndërmjetësuesve

Udhëzim Administrativ MD-Nr 04/2019 për Mbikëqyrjen, Përgjegjësinë dhe Procedurën Disiplinore të Ndërmjetësuesve

Udhëzim Administrativ MD-Nr 03/2019 për Licencimin e Ndërmjetësuesve në Republikën e Kosovës

Kodi MD-Nr 12/2019 i Mirësjelljes së Ndërmjetësuesve në Republikën e Kosovës

Udhëzim Administrativ MD-Nr 05/2021 për Përcaktimin e Procedurës së Ndërmjetësimit të Vetёinicimit të Rasteve dhe Rasteve të Referuara nga Organi Administrativ

Udhëzim Administrativ MD-Nr 04/2021 për Tarifën e Ndërmjetësuesve në Republikën e Kosovës

Rregullore Nr 04/2019 për Procedurën e Ndërmjetësimit të Rasteve nga Prokuroria

Rregullore Nr 04/2019 për Procedurën e Ndërmjetësimit të Lëndëve të Gjykatave