Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Publikime mbi ndërmjetësimin

UDHËZUES PRAKTIK: ZBATIMI I TEKNOLOGJISЁ NЁ PROCEDURЁN E NDЁRMJETЁSIMIT – NDЁRMJETЁSIMI ONLINE

MANUAL PRAKTIK PЁR SISTEMIN E DREJTЁSISЁ DHE QASJEN NЁ DREJTЁSI

Kuptimi i Ndёrmjetёsimit dhe Zhvillimi i Aftёsive Lehtёsuese

Ndёrmjetёsimi nё Kosovё (Analizё e (mos)zbatimit tё ndёrmjetёsimit nё Kosovё)

Ndërmjetësimi në Kosovë: Vështrim dhe Rekomandime

Several Characteristics of Mediation in Criminal Field in the Republic of Kosovo

Mediation as an Alternative of Criminal Case Resolution in Kosovo Juvenile Criminal Proceedings

Mediation as an Alternative Manner of Dispute Resolution in Kosovo

Ndërmjetësimi në Sistemin e Drejtësisë së Republikës sё Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij

Mediation as a Way of Alternative Resolution of Disputes in Kosovo