Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Legjislacioni Primar

Këtu mund tё gjeni legjislacionin primar të ndёrmjetёsimit nё Kosovё

Ligji Nr 06/L-009 pёr Ndërmjetësim

Ligji Nr 03/L-006 për Procedurën Kontestimore

KODI NR. 04/L-123 I PROCEDURES PENALE

KODI NR. 06/L-006 I DREJTËSISË PËR TË MITUR

LIGJI NR. 04/L-139 PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE