Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

TAKIME INFORMUESE NЁ MITROVICЁ

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët, sepse:

  • ndërmjetësimi është sa art aq edhe shkencë, do të thotë se ka mënyra të shumta për ta mësuar. Edhe pse disa aftësi fondamentale mund të mësohen, procesi i ndërmjetësimit mund të zotërohet vetëm në punë me palët e vërteta në konflikt;
  • për shkak të cilësive dinamike të ndërmjetësimit, duket se procesi i përgjigjet situatës specifike dhe i adaptohet nevojave të njerëzve të përfshirë.