Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

𝐓𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐞𝐬 𝐧ë 𝐏𝐞𝐣ë 𝟐𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët ℹ️

Sepse ndërmjetësimi:

✅ Ju ofron një zgjidhje shumë më të shpejtë, më pak të kushtueshme dhe më transparente.

✅ Ju jep mundësinë për të vendosur vetë për kushtet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve pa ndikim dhe jo nga gjyqtari dhe avokati.

✅ Normalizon dhe përmirëson marrëdhëniet midis palëve dhe krijon premisa për vazhdimin e së ardhmes duke pasur dhe ruajtjen e marrëdhënieve me palën tjetër;

✅ Është i suksesshëm deri në 90% të rasteve;

✅ Shmang formalitetet e një gjykimi;

✅ Për mosmarrëveshjet që mund të ndërmjetësohen, ju nuk keni nevojë t’i drejtoheni paraprakisht Gjykatës. Kështu, shmangni pritjet në gjykata dhe lehtësoni punën e Gjykatave.

✅ Marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit përbënë titull ekzekutiv/përmbarimor. “Titulli ekzekutiv” është dokument në bazë të cilit fillohet procedura e ekzekutimit; kjo nënkupton se nëse marrëveshja është arritur, ju nuk keni nevojë të shkoni në gjykatë për ta përmbaruar atë.

✅ Palët mund të heqin dorë në çdo kohë nga zgjidhja e mosmarrëveshjes përmes ndërmjetësimit dhe të ndjekin procedurat gjyqësore;