Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

𝐓𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐞𝐬 𝐧ë 𝐌𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜ë

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët ℹ️

✅ Për: 𝐥ë𝐧𝐝ë𝐭 𝐞 𝐩ë𝐫𝐬𝐡𝐭𝐚𝐭𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐩ë𝐫 𝐧𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐚 𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭𝐚 𝐞 𝐏𝐮𝐧ë𝐬

Kontestet nga marrëdhënia e punës mund të referohen në procedurën e ndërmjetësimit sipas vlerësimit të gjykatës dhe pajtimit të palëve në kontest. Disa nga lëndët nga marrëdhënia e punës të cilat mund të referohen, por që nuk kufizohen, për zgjidhje përmes ndërmjetësimit janë:

🔹kontestet lidhur me diskriminimin në punë mbi çfarëdo baze dhe mobingun

🔹 kontestet lidhur me kompenzimin e pagave

🔹kontestet lidhur me kompenzimin e përfitimeve dhe shpërblimeve tjera në punë mbi bazën e trajtimit të barabartë të të punësuarve

🔹kontestet lidhur me kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial për lëndimet në punë, përfshirë fitim e humbur dhe rentën

🔹si dhe konteste të tjera që vlerësohen të përshtatshme për ndërmjetësim.

✅ 𝐋ë𝐧𝐝ë𝐭 𝐞 𝐩ë𝐫𝐬𝐡𝐭𝐚𝐭𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐩ë𝐫 𝐧𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐚 𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭𝐚 𝐓𝐫𝐞𝐠𝐭𝐚𝐫𝐞

Kontestet tregtare mund të referohen në procedurën e ndërmjetësimit sipas vlerësimit të gjykatës dhe me pajtimin e palëve në kontest. Disa nga kontestet tregtare të cilat mund të referohen, por që nuk kufizohen, për zgjidhje përmes ndërmjetësimit janë:

🔹 Kontestet e shkaktuara nga konkurrenca e ndershme ose e pandershme

🔹 Kontestet lidhur me mospërmbushjen e kontratave tregtare të lidhura mes personave fizikë dhe juridik (me përjashtim të kontratave publike)

🔹 Kontestet që rrjedhin nga funksionimi dhe mbarëvajtja e shoqërive tregtare. Në këtë kategori përfshihen të gjitha mosmarrëveshjet e krijuara për shkak të vendimmarrjeve në organet drejtuese të tyre, apo ato që vijnë për shkak të marrëdhënieve të ortakëve/aksionerëve

🔹Kontestet lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jomaterial

🔹 Kontestet lidhur me kontratat e sigurimeve

🔹 Kontestet që rrjedhin nga kontratat e kredisë (riprogramimi, kamata e kundërligjshme, garancionet bankare)

🔹Kontestet lidhur me markat tregtare

🔹si dhe konteste të tjera nga e drejta tregtare që kualifikohen si të përshtatshmë për ndërmjetësim.

✅𝐋ë𝐧𝐝ë𝐭 𝐞 𝐩ë𝐫𝐬𝐡𝐭𝐚𝐭𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐩ë𝐫 𝐧𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐚 𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭𝐚 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞

Çështjet nga e drejta administrative mund të referohen në procedurën e ndërmjetësimit sipas vlerësimit të gjykatës dhe me pajtimin e palëve. Kategoria e lëndëve/konflikteve administrative të cilat mund të referohen, por që nuk kufizohen, për zgjidhje përmes ndërmjetësimit janë:

🔹 Rastet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e aktit administrativ ose afateve për kryerjen e obligimeve inidividuale.

🔹Çështjet që kanë të bëjnë me kërkesëpaditë të cilat janë paraqitur së bashku me kërkesëpadinë kryesore si kërkesa aksesore për kthimin e sendeve të marra ose kompenzimin e dëmit.

🔹Kontestet lidhur me lartësinë e kompensimit të dëmit, heqjen dorë nga kompensimi I dëmit, afatet për kthimin e sendeve, heqjen dorë nga kthimi i sendeve, etj.

🔹 si dhe raste tjera administrative që vlerësohen të përshtatshme për ndërmjetësim.